Web Title:110學年度 601110學年度 601

五下社會相關影片

『想找茶?來天龍國找我吧!』- 臺灣世界史 第7集 https://www.youtube.com/watch?v=fZXyRsbkLz0

『臺獨運動,曾經的那一次。』- 臺灣世界史 第8集 (完結篇) https://www.youtube.com/watch…

『鬼島現代化!劉銘傳與蔣經國,的中間。』臺灣吧-第1集 https://www.youtube.com/watch…

小單元 -『摩登原住民』臺灣吧 - 第1.5集 https://www.youtube.com/watch…

『復古味新絕配的社會運動』臺灣吧-第3集 https://www.youtube.com/watch…

『整個城市,都是我的皇民化工廠。』臺灣吧 -第4集 https://www.youtube.com/watch…

『全球瘋傳,臺灣人不告訴你的,228事件。』臺灣吧-第5集 https://www.youtube.com/watch…

『超級民主的臺灣騙你的啦。』臺灣吧-第6集 https://www.youtube.com/watch…

『傳說中的經濟奇蹟。』臺灣吧-第7集 https://www.youtube.com/watch…

『為什麼要說國語?』-臺灣吧-第8集 https://www.youtube.com/watch…

『總統在幹麻』-123募投人 第4集 https://www.youtube.com/watch…

『立委真會喬!』-123募投人 第3集 https://www.youtube.com/watch?v=P4C7P8s5pbE

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32

1110429反毒宣導照片

搜尋

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢